Overstapbegeleiding

Het expertiseteam van Taalschool Utrecht (zie 'Ons team') zet zich in voor expertisedeling over onderwijs aan nieuwkomers in de stad Utrecht. Het team heeft gezamenlijk vele jaren aan ervaring in het nieuwkomersonderwijs. Alle teamleden zijn naast hun werk voor het expertiseteam nog werkzaam als leerkracht, waardoor zij veel 'feeling' hebben met de praktijk. 
 

Voorlichting 'Nieuwkomer in de klas'

We organiseren voorlichtingsbijeenkomsten 'Nieuwkomer in de klas'. Na deze uitstroom zal het eerste contactmoment namelijk anders worden vormgegeven. Per TPO organiseren wij een voorlichtingsbijeenkomst bestaande uit handvatten, praktische tips en er is ruimte voor brandende vragen. Leerkrachten en IB'ers zijn van harte uitgenodigd. Een deel van de consulenten van jullie TPO zal ook aanwezig zijn en de scholen vanuit de training Netwerk Nieuwkomers stellen hun gebouw beschikbaar: zo maken we de cirkel rond. Zowel leerkrachten als IB'ers zijn van harte uitgenodigd.
De bijeenkomsten duren van 15.30 tot 17.00 uur.
 
TPO1 Noordwest - Overvecht Mattheusschool 4 maart 
TPO2 Noordoost - Oost - Binnenstad Agatha Snellen  4 maart 
TPO3 Zuid - Zuidwest De Spits 5 maart
TPO5 Vleuten - De Meern Vleuterweide 5 maart
TPO4 West - Leidsche Rijn Hof ter Weide 11 maart

Opgeven kan via onderstaande link.
Inschrijven Voorlichting 'Nieuwkomer in de klas' 
 

Overstapbegeleiding 

Elk jaar neemt Taalschool Utrecht afscheid van meer dan 200 leerlingen. De overstap naar een vervolgschool kan een hele uitdaging zijn. Na de jaarlijkse uitstroom in juli en februari neemt het expertiseteam contact op met alle vervolgscholen om een overstapgesprek te plannen. Dit gesprek bestaat uit:
  • Doornemen van vragen aan de hand van de ontvangen dossiers
  • Meedenken over passend onderwijsaanbod en het instapniveau
  • Meedenken over de doorgaande lijn en het monitoren van de ontwikkeling  
 
De begeleiding bestaat minimaal uit een overstapgesprek met de IB'er en de leerkracht(en), dat gefaciliteerd wordt door het expertiseteam. Naast het OSO-dossier, met het schoolverloop van de leerling beschreven in het Uitstroomperspectief (UP), wordt ook altijd een handreiking meegestuurd. In de ‘Handreiking voor verdere begeleiding…’ staat beschreven wat scholen kunnen doen om een leerling verder te begeleiden.
In gezamenlijk overleg met de ontvangende school zal de daadwerkelijke invulling van de begeleiding worden afgestemd. Dit kan bestaan uit begeleiding op leerlingniveau door bijvoorbeeld een observatie, op leerkrachtniveau door het begeleiden van werken met NT2-didactiek of op schoolniveau door een inspiratiesessie. Deze inspiratiesessies worden gegeven door onze expertiseleden en kunnen gaan over onderwerpen als woordenschat, klankonderwijs of traumasensitief onderwijs. De invulling wordt altijd aan de hand van de hulpvraag van de school gespecificeerd. 

Na enkele maanden vragen we u een overstaprapportage voor de leerling in te vullen zodat wij feedback krijgen op onze manier van werken en over de aansluiting van Taalschool leerlingen op het reguliere onderwijs.

Er kan contact opgenomen worden met het expertiseteam voor alle oud-leerlingen van Taalschool Utrecht. Ook wanneer de overstap al een aantal jaar geleden heeft plaats gevonden.
Het expertiseteam is te bereiken via expertiseteam@taalschoolutrecht.nl .
 

Nieuwkomer(s) op school

Kinderen vanaf 5,5 jaar worden in Utrecht ingeschreven bij Taalschool Utrecht voor hun eerste stap in het Nederlandse onderwijssysteem. Maar ook buiten de gemeente Utrecht vestigen zich nieuwkomersgezinnen met leerlingen in de schoolgaande leeftijd.

Heeft u vragen over begeleiding van nieuwkomers of behoefte aan expertisedeling op een nieuwkomer-gerelateerd onderwerp? Neem contact op via expertiseteam@taalschoolutrecht.nl.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om af te stemmen op welke manier wij kunnen ondersteunen. Het LOWAN is hierbij een partner. Via www.lowan.nl kunt u meer informatie vinden over ambulante begeleiding in uw regio.
 

Het leren van een nieuwe taal

Na het eerste onderwijsaanbod op Taalschool Utrecht stromen de leerlingen door naar een andere school, passend bij de onderwijsmogelijkheden van de leerling. Het is goed te realiseren dat de school waarop de leerling wordt geplaatst, nog baat heeft bij extra ondersteuning en begeleiding op het gebied van NT2-ontwikkeling.
Het leren van een nieuwe taal neemt gemiddeld genomen zo’n 5 jaar in beslag.

Zowel het samenwerkingsverband als Taalschool Utrecht ontvangt signalen vanuit ontvangende scholen dat men ondanks de reeds aanwezige zorg (en arrangementen), een vanuit de Taalschool ingestroomde leerling niet altijd kan voorzien in zijn of haar onderwijsbehoefte.
 

Inzetten van expertise en ervaring

Gezien de aanwezige expertise op Taalschool Utrecht en ervaring in het begeleiden van NT2-leerlingen zou het inzetten van deze expertise binnen het reguliere onderwijs van meerwaarde zijn voor het onderwijs aan NT2-leerlingen.

Overleg tussen het samenwerkingsverband, de verschillende schoolbesturen en Taalschool Utrecht heeft geresulteerd in ambulante begeleiding expertise nieuwkomers binnen de stad Utrecht.
Uitgangspunt van de begeleiding is het vergroten van kennis en inzicht op de ontvangende school op het gebied van NT2, het bieden van praktische handreikingen en het coachen van leerkrachten binnen het reguliere onderwijs op het gebied van NT2-begeleiding.

 
Cookie instellingen