Onderwijsprogramma en methoden

  

Hoe geven we les?

Op Taalschool Utrecht geven we zoveel mogelijk les in kleine groepen en geven we onderwijs op zijn of haar eigen niveau, maar met leerlingen van dezelfde leeftijd.
Onze leerkrachten hebben training gehad in Traumasensitief lesgeven en NT2 onderwijs. Per 3 groepen hebben we 1 leerkrachtondersteuner die individueel of in kleine groepjes ondersteunt door bijvoorbeeld extra te lezen of helpt in de groep met andere schoolse vaardigheden.
 

Onderbouw

Leerlingen uit groep 1 en 2, de kleuters, moeten wennen aan de schoolsituatie: aan de leerkrachten, aan het omgaan met andere kinderen en aan de lessen die ze krijgen.
Wij werken daarom aan veiligheid, gewoontevorming, structuur, overzicht en regelmaat.
De kinderen leren de regels op school en in de klas en hoe ze met andere kinderen kunnen spelen en leren.
We volgen en stimuleren de ontwikkelingsgebieden van de kleuters, zoals de fijne en grove motoriek. Dit doen we vanuit het observatie instrument “KIJK”.
De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kleuters krijgt nadrukkelijk aandacht.
De, voor en door Taalschool Utrecht , samen met Kees van Overveld ontwikkelde "SEL" (Sociaal Emotioneel Leren)
methodiek is hierbij leidraad.
Klik hier voor meer informatie.
Uiteraard krijgen de kleuters 7 x per week Mondeling Nederlands met een accent op woordenschatontwikkeling.
De kleuters leren ook de klanken van het Nederlands te onderscheiden en uit te spreken. Ook bieden we grammatica aan, zoals meervoudsvormen en eenvoudige zinsbouw.
Met leerlingen die uitstromen naar groep 2 en 3, werken we gericht aan lees- en rekenvoorwaarden.
 

Midden- en bovenbouw

De leerlingen van 7 jaar en ouder komen in de midden- en bovenbouw. Anders dan bij de kleuters, starten de leerlingen in de instroomgroep.


Instroomgroep

In de instroomgroep worden leerlingen geplaatst van 7 t/m 12 jaar, die nieuw zijn op onze school en nog geen Nederlands spreken.
Het doel van deze groep is om leerlingen kennis te laten maken met onze school en de basis voor onderwijs in Nederland te leggen.
Zo wordt in deze groep mondeling Nederlands aangeboden, worden de Nederlandse klanken aangeleerd en de Nederlandse rekenbegrippen.
In principe stromen de leerlingen na een periode van 10 weken door naar een reguliere stamgroep (een stamgroep) op onze school. Uiteraard zijn er uitzonderingen dat leerlingen langer of korter in de instroomgroep zitten.
 

Groep 8

In groep 8 zal de focus liggen op het verder uitbreiden van de woordenschat, begrijpend lezen, studievaardigheden, zaakvakonderwijs en het aanleren van strategieën die de leerlingen nodig hebben om de Cito-toetsen te kunnen maken. In groep 8 zitten leerlingen van 11 en 12 jaar.
Deze leerlingen gaan mee in de POVO procedure en zullen uitstromen naar het VO of ISK.
 

Plusgroep

Voor leerlingen die in de groep een leerlijn hebben gericht op uitstroom naar praktijkonderwijs of speciaal basisonderwijs, hebben we een plusgroep.
In deze groepen leren leerlingen onder andere mondeling en schriftelijk Nederlands, lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen.
 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

We besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Juist omdat de leerlingen op Taalschool Utrecht komen vanuit verschillende achtergronden en met verschillende ervaringen.
De, voor en door Taalschool Utrecht , samen met Kees van Overveld ontwikkelde "SEL" methodiek is hierbij leidraad.
Sociaal Emotioneel Leren geeft de leerlingen van Taalschool Utrecht handvatten voor sociale integratie in het vervolgonderwijs.
Klik hier voor meer informatie.
 

Mondeling Nederlands


Klik hier voor meer informatie.
 

Aanvankelijk en voortgezet technisch lezen

Onze leerlingen hebben verschillende achtergronden en zijn in veel gevallen meertalig. Sommige leerlingen hebben niet eerder een school bezocht. Het aanvankelijk leesproces gaat bij iedere leerling op zijn eigen manier en tempo. Wij houden hier rekening mee. 
Naast de reguliere lessen van de methodes “Veilig leren lezen” en  “Lekker lezen” bieden we de leerlingen klanklessen aan om de klanken in het Nederlands te herkennen en goed uit te spreken. 
 

Begrijpend lezen

Wanneer de leerlingen een voldoende leesniveau hebben om 90 % tekstdekking te hebben nemen de leerlingen deel aan de lessen van begrijpend lezen. We werken hiermee met de verschillende niveaus van ‘Nieuwsbegrip’. Begrijpend lezen wordt daarom ook klas doorbrekend aangeboden. 
 

Spelling

Net als op een reguliere basisschool krijgen onze leerlingen ook spelling. Afhankelijk van het leesniveau krijgen de leerlingen spelling van “Veilig stap voor stap” of vanuit de methode “Staal Spelling’.
 

Rekenen

We werken met de nieuwste versie van de methode “Rekenrijk. Differentiatie in niveau vindt plaats binnen de stamgroep. In de instroomgroep werken we met “rekentaal”. Zo hebben we hier aandacht voor uitleg van rekenbegrippen.
 

Schrijven (technisch)

De fijne motoriek komt terug bij de tekenlessen, bij knutselen en in het schrijfonderwijs.
Wij werken met de methode “Schrijven in de basisschool”, met als doel een duidelijk leesbaar handschrift te behouden of te ontwikkelen.
 

Cultuureducatie

Cultuureducatie is zelf ontwikkelde methodiek. Onze visie hierop is:
“Vertel ons, laat zien, laat voelen waar je vandaan komt.
Dan nemen wij je mee op ontdekkingsreis door dit land en gaan we samen op zoek naar je talent”.
De lessen die we geven zijn gekoppeld aan 3 thema’s: Hier kom ik vandaan, Hier woon ik nu en Dit is mijn talent.
Klik hier voor meer informatie.
 

Creatieve vakken: muziek, expressie, tekenen, handvaardigheid

We besteden op school ook aandacht aan creatieve vakken. Meestal is dat in het verlengde van de lessen Mondeling Nederlands of Cultuur Educatie.
Zo is in iedere les van Cultuur Educatie een koppeling met muziek en lied, werken  de leerlingen  aan creatieve verwerkingsopdrachten of spelen situaties uit die te maken hebben met het thema van Cultuur Educatie of  en de aangeboden woordenschat  van Mondeling Nederlands.
Voorafgaande aan een aantal vakanties is het tijd voor de “Talentenshow”.
Verschillende groepen verzorgen een uitvoering voor elkaar en voor de leerkrachten, zoals een lied of een toneelstukje.

 

Bewegingsonderwijs

Iedere week krijgen de leerlingen bewegingsonderwijs in een gymzaal dichtbij de school. Tijdens de lessen bewegingsonderwijs leren de leerlingen spellen en vaardigheden waarbij zij actief bewegen. Samenwerken is een belangrijk onderdeel tijdens de lessen bewegingsonderwijs.
 

Muziek Impuls

Sinds schooljaar 2017-2018 ontvangt Taalschool Utrecht subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie om het muziekonderwijs op school een extra impuls te geven. We werken hierbij samen met de Fanfare van het Vuur en Muziek in de Wijk / Stichting Kunstkasteel Zuilen.
Dankzij deze subsidie kan de Taalschool beter muziekonderwijs verzorgen: de leerlingen maken kennis met muziekinstrumenten die ze,
als ze oud genoeg zijn, na schooltijd kunnen leren bespelen; de juffen en meesters leren hoe ze goede muzieklessen kunnen geven,
en samen componeren, begeleiden en zingen we nieuwe liedjes, zoals het Taalschoollied.
Meer informatie over deze landelijke subsidieregeling vindt u hier.
 

ICT

Alle leerlingen leren om te gaan met de computer, laptop of I-pad. Deze devices zetten we steeds meer in voor de vakken taal, rekenen en Mondeling Nederlands.