Onderwijsprogramma

                                                                                         Lees de site in een andere taal taal via Google Translate.

Kleuters

De kleuters moeten wennen aan de schoolsituatie: aan de leerkrachten, aan het omgaan met andere kinderen en aan de lessen die ze krijgen. Wij werken daarom aan veiligheid, gewoontevorming, structuur, overzicht en regelmaat. De kinderen leren de regels op school en in de klas en hoe ze met andere kinderen kunnen spelen en leren. We volgen en stimuleren de ontwikkelingsgebieden van de kleuters, zoals de fijne en grove motoriek.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kleuters krijgt nadrukkelijk aandacht. Leidraad hierbij is onze sociaal-emotioneel leren methode "SEL". Deze methode is speciaal ontwikkeld voor onze doelgroep

Uiteraard krijgen de kleuters veel uren mondeling Nederlands met een accent op woordenschatontwikkeling. De kleuters leren ook de klanken van het Nederlands te onderscheiden en uit te spreken. Ook bieden we grammatica aan, zoals meervoudsvormen en eenvoudige zinsbouw. Met leerlingen die uitstromen naar groep 2 en 3, werken we gericht aan lees- en rekenvoorwaarden.

naar boven ↑

Midden- en bovenbouw

In deze groepen leren leerlingen mondeling Nederlands, technisch- en begrijpend lezen en spelling. In vergelijking met een reguliere basisschool besteden we veel tijd aan de Nederlandse taal.

Mondeling Nederlands

We besteden aandacht aan woordenschat, grammatica, klanken (op deze website kun je de klankkaartjes vinden) en taalfuncties. We werken met de methode “Mondeling Nederlands Nieuw”. Woordenschat en eenvoudige taalfuncties (begroeten, de weg vragen) zijn hierin opgenomen. Voor woordenschat maken we gebruik van de didactiek van Met woorden in de weer.

Grammaticale constructies (zinsbouw, woordvorming) en de klanken van de Nederlandse taal bieden we aan met de methode “Zien is snappen”.

Lezen

Leerlingen leren het aanvankelijk- en voortgezet technisch lezen. We houden hierbij uiteraard rekening met het gegeven of de leerling wel of geen school heeft bezocht in het herkomstland en al of niet gealfabetiseerd is in de eigen taal. Wij maken gebruik van de methodes "Veilig leren lezen" en "Lekker lezen".

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen doen we door actuele teksten te lezen en zo de kennis van de wereld van de leerlingen uit te breiden. We werken in de midden- en bovenbouw ook met "Nieuwsbegrip".

Spelling

Wij gebruiken hiervoor de methode "Staal".

Rekenen

Speciaal aandachtspunt is het leren van de “rekentaal”. Tevens werken wij ook met de methode Rekenrijk.

Sociaal-emotioneel leren

Gezien de achtergronden en de migratiegeschiedenis van de leerlingen is de sociaal-emotionele ontwikkeling van groot belang. De aanpak van SEL is hierbij onze leidraad. Er wordt met de leerlingen gesproken over elkaar positief benaderen, conflicthantering en gedrag in en rond de school.

Deze methodiek is gebaseerd op de SEL competenties:

 SEL competenties figuur voor website 800

 

Sociaal Emotioneel Leren geeft de leerlingen van Taalschool Utrecht de volgende handvatten voor sociale integratie in het vervolgonderwijs:

  • taal om gevoelens en emoties onder woorden te brengen
  • kennen van gedragsverwachtingen
  • kennen van en oefening met omgangsvormen
  • oefening met sociale vaardigheden

Door te werken vanuit een eenduidige pedagogische grondhouding bieden wij een veilige en voorspelbare leeromgeving waarbinnen sociaal emotioneel leren mogelijk is. Dit doen wij door:

  • positieve verwachtingen uit te spreken rondom gewenst gedrag.
  • het creëren van mogelijkheden om op gedrag te reflecteren.
  • het voorleven van  gewenst gedrag (voorbeeldfunctie).
  • oog te hebben voor de verschillende migratie en culturele achtergronden.
  • bewust te kiezen voor trauma sensitief lesgeven

 

Zo gebruiken wij in elke klas een emotiemeter waarop de leerlingen kunnen aangeven hoe zij zich voelen. Er worden verwachtingen uitgesproken over gedrag in de klas, tijdens leswisselingen en buitenspelen. Deze verwachtingen sluiten aan bij de leerdoelen van de SEL lessen. Zo hebben wij zoveel mogelijk aandacht voor de sociale veiligheid van onze leerlingen.

Schrijven

Er wordt aandacht besteed aan fijne motoriek en (technisch) schrijven met het doel een duidelijk leesbaar handschrift te behouden of te ontwikkelen.

Bewegingsonderwijs

Iedere week krijgen de kinderen bewegingsonderwijs van de vakleerkracht.

ICT

De leerlingen leren om te gaan met de computer. De computer wordt gebruikt voor de lessen taal en rekenen.

Creatieve vakken

Natuurlijk heeft ook de creatieve ontwikkeling van de leerlingen onze aandacht. Het gaat hierbij om muziek, expressie, tekenen en handvaardigheid. Meestal is dat in het verlengde van de lessen mondeling Nederlands. We zingen liedjes die daarbij aansluiten, de leerlingen werken aan creatieve verwerkingsopdrachten of spelen situaties uit die te maken hebben met het thema of de aangeboden woordenschat.

Cultuureducatie krijgt wekelijks apart aandacht. We werken hierbij in projecten, waarbij beeldende vorming, zang, dans en toneel aan bod komen.

Talenttijd

2 keer per jaar, tijdens het uitstroommoment, krijgen de kinderen de kans om hun talenten te laten zien. Iedere groep neemt hieraan deel en ouders zijn dan ook van harte welkom om de talenten van hun kinderen te komen bewonderen.  

Muziek Impuls

Sinds schooljaar 2017-2018 ontvangt Taalschool Utrecht subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie om het muziekonderwijs op school een extra impuls te geven. We werken hierbij samen met de Fanfare van het Vuur en Muziek in de Wijk / Stichting Kunstkasteel Zuilen. Dankzij deze subsidie kan de Taalschool tot en met schooljaar 2019-2020 (maar misschien nog wel langer!) meer en beter muziekonderwijs verzorgen: de leerlingen maken kennis met muziekinstrumenten die ze, als ze oud genoeg zijn, na schooltijd kunnen leren bespelen; de juffen en meesters leren hoe ze goede muzieklessen kunnen geven, en samen componeren, begeleiden en zingen we nieuwe liedjes, zoals het Taalschoollied.

Meer informatie over deze landelijke subsidieregeling vindt u op: https://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/impuls-muziekonderwijs.html

 

 

 

naar boven ↑