Onderwijsprogramma en methoden

Onderbouw

De kleuters moeten wennen aan de schoolsituatie: aan de leerkrachten, aan het omgaan met andere kinderen en aan de lessen die ze krijgen. Wij werken daarom aan veiligheid, gewoontevorming, structuur, overzicht en regelmaat. De kinderen leren de regels op school en in de klas en hoe ze met andere kinderen kunnen spelen en leren. We volgen en stimuleren de ontwikkelingsgebieden van de kleuters, zoals de fijne en grove motoriek.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kleuters krijgt nadrukkelijk aandacht. Leidraad hierbij is onze sociaal-emotioneel leren methode "SEL". Deze methode is speciaal ontwikkeld voor onze doelgroep

Uiteraard krijgen de kleuters veel uren mondeling Nederlands met een accent op woordenschatontwikkeling. De kleuters leren ook de klanken van het Nederlands te onderscheiden en uit te spreken. Ook bieden we grammatica aan, zoals meervoudsvormen en eenvoudige zinsbouw. Met leerlingen die uitstromen naar groep 2 en 3, werken we gericht aan lees- en rekenvoorwaarden.

 

Midden- en bovenbouw

In deze groepen leren kinderen onder andere mondeling en schriftelijk Nederlands, lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen. In vergelijking met een reguliere basisschool besteden we daar veel tijd aan.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

We besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De, voor en door Taalschool Utrecht, ontwikkelde "SEL" methodiek is hierbij leidraad. Deze methodiek is gebaseerd op de SEL competenties:

 SEL cirkel 750

 

Besef van zichzelf

De leerlingen leren emoties verwoorden 

Zelfmanagement

De leerlingen leren zelfbeheersingstechnieken en reflecteren op hun eigen handelen

Besef van de ander

De leerlingen leren over empathie en respectvol gedrag naar anderen 

Relaties kunnen hanteren

De leerlingen leren hun grens aangeven, samen spelen en afscheid nemen

Keuzes maken

De leerlingen leren over zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid en voor elkaar zorgen

 

Sociaal Emotioneel Leren geeft de leerlingen van Taalschool Utrecht de volgende handvatten voor sociale integratie in het vervolgonderwijs:

  • taal om gevoelens en emoties onder woorden te brengen
  • kennen van gedragsverwachtingen
  • kennen van en oefening met omgangsvormen
  • oefening met sociale vaardigheden

Door te werken vanuit een eenduidige pedagogische grondhouding bieden wij een veilige en voorspelbare leeromgeving waarbinnen sociaal emotioneel leren mogelijk is. Dit doen wij door:

  • positieve verwachtingen uit te spreken rondom gewenst gedrag.
  • het creëren van mogelijkheden om op gedrag te reflecteren.
  • het voorleven van  gewenst gedrag (voorbeeldfunctie).
  • oog te hebben voor de verschillende migratie en culturele achtergronden.
  • bewust te kiezen voor trauma sensitief lesgeven

 

Zo gebruiken wij in elke klas een emotiemeter waarop de leerlingen kunnen aangeven hoe zij zich voelen. Er worden verwachtingen uitgesproken over gedrag in de klas, tijdens leswisselingen en buitenspelen. Deze verwachtingen sluiten aan bij de leerdoelen van de SEL lessen. Zo hebben wij zoveel mogelijk aandacht voor de sociale veiligheid van onze leerlingen.

Mondeling Nederlands

We besteden aandacht aan woordenschat, grammatica, klanken (op deze website kun je de klankkaartjes vinden) en taalfuncties. We werken met de methode “Mondeling Nederlands Nieuw”. Woordenschat en eenvoudige taalfuncties (begroeten, de weg vragen) zijn hierin opgenomen. Voor woordenschat maken we gebruik van de didactiek van Met woorden in de weer.

Grammaticale constructies (zinsbouw, woordvorming) en de klanken van de Nederlandse taal bieden we aan met de methode “Zien is snappen”.

Aanvankelijk en voortgezet technisch lezen

We houden uiteraard rekening met het gegeven of de leerling wel of geen school heeft bezocht in het herkomstland en al of niet gealfabetiseerd is in de eigen taal.

Leerlingen van 6 en 7 jaar krijgen het volledige programma van “Veilig leren lezen” (Veilig stap voor stap) aangeboden om ze een stevige basis te geven voor het voortgezet technisch lezen.

Oudere leerlingen krijgen in de instroomgroep alle klanken en letters aangeboden. In de basisgroep worden zij eerst getoetst met de AVI-toets om ze in te delen in een AVI-instructieniveau. Daarna werken deze leerlingen met de methode “Lekker lezen” en met “Vloeiend en Vlot” (onderdeel van de methode Estafette).

Differentiatie in niveau vindt plaats binnen de basisgroep.

Begrijpend lezen

Het leren van leesstrategieën, (actuele) woordenschat en het uitbreiden van de kennis van de wereld zijn de belangrijkste doelen voor begrijpend lezen. We werken met “Nieuwsbegrip Basis” in de basisgroepen vanaf 8 jaar en in groep 8. De basisgroepen werken met informatieve teksten van niveau AA of A, in groep 8 wordt gewerkt op de niveaus AA, A en B.

Wekelijks wordt een woordcluster behandeld met (meestal 5) woorden uit de basistekst.

Met “Nieuwsbegrip XL” wordt gewerkt in groep 8. XL werkt met andere tekstsoorten. De tekst wordt aangeboden en (een deel van de) opdrachten begrijpend lezen en de woordenschatoefeningen maken de kinderen thuis of (als dat niet kan) op school.

Spelling

Spelling krijgen de leerlingen gekoppeld aan het aanvankelijk lezen met “Veilig stap voor stap”. De leerlingen van de basisgroepen vanaf 8 jaar krijgen vanaf AVI E3 spelling met de methode "Staal" Leerlingen die uitstromen naar de hoogste groepen van de basisschool en het voortgezet onderwijs krijgen ook werkwoordspelling.

Rekenen

We werken met de nieuwste versie van de methode “Rekenrijk”, die in het schooljaar 2015-2016 is ingevoerd. Differentiatie in niveau vindt plaats binnen de basisgroep. Speciaal aandachtspunt in het rekenonderwijs is het leren van de “rekentaal”.

Schrijven (technisch)

De fijne motoriek komt terug bij de tekenlessen, bij knutselen en in het schrijfonderwijs. Wij werken met de methode “Schrijven in de basisschool”, met als doel een duidelijk leesbaar handschrift te behouden of te ontwikkelen.

Creatieve vakken: muziek, expressie, tekenen, handvaardigheid

We besteden op school ook aandacht aan creatieve vakken. Meestal is dat in het verlengde van de lessen mondeling Nederlands. We zingen liedjes die daarbij aansluiten, de leerlingen werken aan creatieve verwerkingsopdrachten of spelen situaties uit die te maken hebben met het thema of de aangeboden woordenschat.

Voorafgaande aan een aantal vakanties is het tijd voor de “Talentenshow”. Verschillende groepen verzorgen een uitvoering voor elkaar en voor de leerkrachten, zoals een lied of een toneelstukje.                                                                                                                                                                                                          

Cultuureducatie

Cultuureducatie is wekelijks opgenomen in het lesrooster. Onze visie hierop is: “Vertel ons, laat zien, laat voelen waar je vandaan komt. Dan nemen wij je mee op ontdekkingsreis door dit land en gaan we samen op zoek naar je talent”. We werken in 3 projecten: Hier kom ik vandaan, Hier woon ik nu en Dit is mijn talent. In deze projecten komt beeldende vorming, zang, dans en toneel aan bod.

Logo CE algemeen  
   

 

Logo CE vandaan  Logo CE hier Logo CE talent 
 Hier kom ik vandaan. Hier woon ik nu  Dit is mijn talent.

 

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs krijgt veel aandacht op onze school. De kleuters hebben een eigen speellokaal in ons gebouw. De andere groepen gaan eenmaal per week naar de gymzaal van een school in de buurt.

 

Muziek Impuls

Sinds schooljaar 2017-2018 ontvangt Taalschool Utrecht subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie om het muziekonderwijs op school een extra impuls te geven. We werken hierbij samen met de Fanfare van het Vuur en Muziek in de Wijk / Stichting Kunstkasteel Zuilen. Dankzij deze subsidie kan de Taalschool tot en met schooljaar 2019-2020 (maar misschien nog wel langer!) meer en beter muziekonderwijs verzorgen: de leerlingen maken kennis met muziekinstrumenten die ze, als ze oud genoeg zijn, na schooltijd kunnen leren bespelen; de juffen en meesters leren hoe ze goede muzieklessen kunnen geven, en samen componeren, begeleiden en zingen we nieuwe liedjes, zoals het Taalschoollied.

Meer informatie over deze landelijke subsidieregeling vindt u op: https://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/impuls-muziekonderwijs.html

 

ICT

Alle leerlingen leren om te gaan met de computer. De computer wordt gebruikt voor de lessen taal en rekenen. Groep 8 maakt ook kennis met internet door het werken in onderzoeksgroepen.