Expertiseteam

   
    

Leonie de Heer                          Mary Aben                                    Arjanne van Mourik

        
Titia Malschaert                       Sandra van Binsbergen               Lisa Kooijmans


Het expertiseteam van Taalschool Utrecht zet zich in voor expertise deling op de scholen in de stad Utrecht. Het team heeft gezamenlijk vele jaren aan ervaring in het nieuwkomersonderwijs. Daarnaast zijn zij allen nog steeds werkzaam voor de groep wat zorgt voor veel compassie vanuit de praktijk.

 

Overstapbegeleiding 

Elk jaar nemen wij afscheid van meer dan 200 leerlingen. De overstap naar de vervolgscholen kan een hele uitdaging zijn. Na de jaarlijkse uitstroom in juli en februari neemt het expertiseteam contact op met de vervolgscholen om een overstapgesprek te plannen. Dit gesprek bestaat uit:
  • Doornemen van vragen aan de hand van de ontvangen dossiers
  • Meedenken met het onderwijsaanbod en het instapniveau
  • Meedenken over de doorgaande lijn en het monitoren van de ontwikkeling  
 
De begeleiding bestaat minimaal uit een overstapgesprek met de IB'er en de leerkracht(en), wat gefaciliteerd wordt door het expertiseteam. Naast het OSO-dossier, met het schoolverloop van de leerling beschreven in het Uitstroomperspectief (UP), wordt er ook altijd een handreiking meegestuurd. In de ‘Handreiking voor verdere begeleiding…’ staat beschreven wat scholen kunnen doen om een leerling verder te begeleiden.
In gezamenlijk overleg met de ontvangende school zal de daadwerkelijke invulling van de begeleiding worden afgestemd. Dit kan bestaan uit begeleiding op leerling niveau door bijvoorbeeld een observatie, op leerkrachtniveau door het begeleiden van werken met NT2 didactiek of op schoolniveau door een inspiratiesessie. Deze inspiratiesessies worden gegeven door onze expertiseleden en kunnen variëren van onderwerpen zoals woordenschat, klankonderwijs en bijvoorbeeld traumasensitief onderwijs. De invulling wordt altijd aan de hand van de hulpvraag van de school gespecificeerd. 

Er kan contact opgenomen worden met het expertiseteam voor alle oud-leerlingen van Taalschool Utrecht. Ook wanneer de overstap al een aantal jaar geleden heeft plaats gevonden.
Het expertiseteam is te contacten via expertiseteam@taalschoolutrecht.nl .
 

Nieuwkomer(s) op school

Kinderen vanaf 5,5 jaar worden in Utrecht ingeschreven bij Taalschool Utrecht voor hun eerste stap in het Nederlandse onderwijssysteem. Maar ook buiten de gemeente Utrecht vestigen zich nieuwkomer gezinnen met leerlingen in de schoolgaande leeftijd.

Heeft u vragen over begeleiding van nieuwkomers of behoeften aan expertise deling op een nieuwkomer gerelateerd onderwerp. Neem contact op via expertiseteam@taalschoolutrecht.nl.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om mee te denken op welke manier wij kunnen ondersteunen. Het LOWAN is hierbij een partner. Via www.lowan.nl kunt u meer informatie vinden over de ambulante begeleiding in uw regio.
 

Het leren van een nieuwe taal

Na het eerste onderwijsaanbod op de Taalschool Utrecht stromen de leerlingen door naar een andere school,
passend bij de onderwijsmogelijkheden van de leerling. Het is goed te realiseren dat de school waarop de leerling wordt geplaatst, nog baat heeft bij extra ondersteuning en begeleiding op het gebied van NT2-ontwikkeling.
Het leren van een nieuwe taal neemt gemiddeld genomen zo’n 5 jaar in beslag.

Zowel het samenwerkingsverband als Taalschool Utrecht ontvangt signalen vanuit de ontvangende scholen dat men gezien de reeds aanwezige zorg (en arrangementen) in een groep, de leerling vanuit de Taalschool niet kan voorzien in zijn onderwijsbehoefte.
 

Inzetten van expertise en ervaring

Gezien de aanwezige expertise op Taalschool Utrecht en ervaring in het begeleiden van NT2-leerlingen zou het inzetten van deze expertise binnen het reguliere onderwijs een meerwaarde betekenen in het onderwijsaanbod aan NT2-leerlingen.

Overleg tussen het samenwerkingsverband, de verschillende schoolbesturen en Taalschool Utrecht heeft geresulteerd in ambulante begeleiding expertise nieuwkomers binnen de stad Utrecht.
Uitgangspunt van de begeleiding ligt op het vergroten van de kennis en inzicht op de ontvangende school op het gebied van NT2, het bieden van praktische handreikingen en het coachen van leerkrachten binnen het reguliere onderwijs op het gebied van NT2-begeleiding.

Na enkele maanden vragen we u een overstaprapportage voor de leerling in te vullen zodat wij feedback krijgen op onze manier van werken en over de aansluiting van Taalschool leerlingen op het reguliere onderwijs. 
Cookie instellingen