Organisatie

Lees de site in een andere taal via Google Translate.

De Taalschool als expertisecentrum

·   Er wordt veel tijd besteed aan het leren van de Nederlandse taal met gebruik van speciale leermethodes voor kinderen die de taal niet of onvoldoende beheersen.
·   De Taalschool vindt het belangrijk dat kinderen in een veilige en gestructureerde omgeving kunnen werken. Er zijn duidelijke afspraken binnen en buiten de klas.
·   Het bijbrengen van zelfvertrouwen, positief gedrag en respect voor elkaars verschillen zijn dingen die de leerlingen en leerkrachten van de Taalschool belangrijk vinden.
·   De kinderen leren hoe we in Nederland met elkaar leven en wat we daarbij belangrijk vinden. Daarbij past ook samen vieren van feesten als: Sinterklaas, Kerst, het Suikerfeest en Pasen.

Hoe geven we les?

De kinderen krijgen in kleine groepen onderwijs op zijn of haar eigen niveau. Onze leerkrachten hebben o.a. training gehad in Traumasensitief lesgeven en NT2 onderwijs. Waar nodig krijgen kinderen individueel aangepaste les of begeleiding.

De Taalschool en vervolgonderwijs

Voor iedere leerling wordt een eigen leerplan opgesteld: een zogenaamd uitstroomperspectief. In dit uitstroomperspectief staan doelen beschreven die wij willen behalen met een leerling. Wanneer het uitstroomperspectief bijna behaald is, zoeken we samen met de ouders naar een school die het best bij de leerling past.

Instroomgroep

In de instroomgroep worden leerlingen geplaatst van 9 t/m 12 jaar, die nieuw zijn op onze school en nog geen Nederlands spreken. Het doel van deze groep is om leerlingen kennis te laten maken met onze school en de basis voor onderwijs in Nederland te leggen. Zo wordt in deze groep mondeling Nederlands aangeboden, worden de Nederlandse klanken aangeleerd en de Nederlandse rekenbegrippen. In principe stromen de leerlingen na een periode van 10 weken door naar een reguliere stamgroep (een basisgroep) op onze school.
Bij uitzondering is het mogelijk dat een leerling direct geplaatst wordt in een stamgroep. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij leerlingen die de Nederlandse taal al enigszins beheersen, onderwijservaring hebben of Nederlands sprekende ouders/verzorgers hebben.

Groep 8

In groep 8 zal de focus liggen op het verder uitbreiden van de woordenschat, begrijpend lezen, studievaardigheden, zaakvakonderwijs en het aanleren van strategieën die de leerlingen nodig hebben om de Cito-toetsen te kunnen maken. In groep 8 zitten leerlingen van 11 en 12 jaar. Deze leerlingen gaan mee in de POVO procedure en zullen uitstromen naar het VO of ISK.

Plusgroep

Voor leerlingen die in de groep een leerlijn hebben gericht op uitstroom naar praktijkonderwijs of speciaal basisonderwijs, hebben we een plusgroep. In de plusgroep wordt ook onderwijs aangeboden voor leerlingen uit de bovenbouw die nog op groep 3 niveau functioneren en zo snel mogelijk het groep 4 niveau moeten behalen.  

 

Traumasensitief

 

Link groepsverloop