Klaar voor een nieuwe school

                                                                                               Lees de site in een andere taal via Google Translate.

Klaar voor een nieuwe school

Uitstroom naar het regulier Basis Onderwijs

Als een leerling uitstroomt van Taalschool Utrecht helpen wij de ouder(s)/ verzorger(s) bij het uitstroomproces. 

Uitstroomproces:

-          De leerkracht vraagt aan de ouders/ verzorgers of zij al een school hebben gevonden en hun kind daar hebben aangemeld. (Bij aanmelding geeft de ouder(s)/ verzorger(s) de uitstroomkaart (ingevuld door de groepsleerkracht Taalschool Utrecht) aan de vervolgschool.)

-          Zo ja,  dan wordt het adres van de nieuwe school doorgegeven aan de IB’er. De IB’er neemt contact op met de IB’er van de vervolgschool om te kijken of de inschrijving is gelukt en informatie te geven over de leerling. 

-          Zo niet, dan geeft de IB’er, via de leerkracht, een briefje met een advies van 3 scholen in de buurt. Ouders/ verzorgers kiezen een school en melden hun kind daar aan. De IB’er neemt contact op met de IB’er van de vervolgschool om te kijken of de inschrijving is gelukt en informatie te geven over de leerling (relevante gegevens uit ParnasSys).

 

Traject als de school geregeld is:

De leerkracht vult het uitstroomperspectief aan met overdrachtsinformatie en bespreekt dit met ouders. De Intern begeleider zorgt voor digitale overdracht van het dossier naar de vervolgschool via een OSO (beveiligde overdracht). Indien wenselijk vindt er een warme overdracht plaats via een overleg met ouders en de nieuwe school.

Ongeveer 3 maanden na uitstroom stuurt de IB’er een overstaprapportage (vragenlijst) naar de  vervolgscholen. De IB’er inventariseert de ingevulde overstaprapportages en bespreekt deze met het team. Deze informatie wordt gebruikt om te kijken naar eventuele verbeterpunten in ons onderwijs. Indien gewenst neemt de Intern begeleider contact op met de vervolgschool of overlegt met de overstapconsulente. 

naar boven ↑

Uitstroom naar SBO (Speciaal Basis Onderwijs) of SO (Speciaal Onderwijs)

Als blijkt dat een leerling niet uit kan stromen naar regulier onderwijs, is doorverwijzing naar het SBO of SO noodzakelijk.

In beide gevallen helpt Taalschool Utrecht ouders/verzorgers bij dit proces, daarbij ondersteund door het Samenwerkingsverband. (Zie bij Ondersteuning)

Uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs

Wij volgen voor leerlingen die uitstromen naar het Voortgezet Onderwijs ook de POVO procedure (Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs –procedure). In deze procedure wordt de overgang van leerlingen van het basisonderwijs naar het Voortgezet Onderwijs geregeld en begeleid. Daarnaast zijn de aanmeldings- en toelatingsafspraken verankerd. Zie handleiding POVO procedure op: https://www.naarhetvo.nl/procedure/. Taalschool Utrecht helpt de ouders/verzorgers met het maken van een keuze voor vervolgschool.

Rond januari kan de keuze worden gemaakt dat er een intelligentieonderzoek bij de leerling wordt afgenomen. De eindscore op deze toets geeft, naast het advies van de leerkracht, een indicatie van het niveau van voortgezet onderwijs dat een kind waarschijnlijk aankan.

naar boven ↑

Algemeen

De overgang van Primair Onderwijs (PO) naar Voortgezet Onderwijs (VO) is een belangrijk moment dat in hoge mate het schoolsucces van de leerling bepaalt. Waar het om draait is dat elke leerling op een school komt die aansluit bij de mogelijkheden en de ondersteuningsvraag van de leerling. Tegelijkertijd speelt natuurlijk de beschikbaarheid een rol en de geografische ligging van de scholen. Kortom: de overgang van PO naar VO is een proces waarbij veel actoren betrokken zijn en veel factoren een rol spelen.

De POVO procedure
De POVO-procedure is een set van afspraken tussen alle scholen van PO en VO in de gemeente Utrecht. Dit bevordert de onderlinge aansluiting enorm. Bij de POVO-procedure zijn in totaal meer dan 100 scholen betrokken. In deze procedure wordt de overgang van leerlingen van het basisonderwijs naar het VO geregeld en begeleid. Daarnaast zijn de aanmeldings- en toelatingsafspraken verankerd. De procedure omvat drie onderdelen: 

1 voorlichting, oriëntatie en advies, 
2 aanmelding, toelating en overdracht, en 
3 terugkoppeling.

Website
POVO Utrecht heeft een website gemaakt waarop u meer kunt lezen over alles wat met POVO te maken heeft. U kunt hier klikken om naar de POVO website te gaan. 

 

naar boven ↑

 

 Bekijk hier de uitstroomcijfers van juli 2019

uitstroom