Klaar voor een nieuwe school

                                                                                               Lees de site in een andere taal via Google Translate.

Uitstroom naar het regulier Basis Onderwijs

Als een leerling uitstroomt van de Taalschool helpen wij de ouder(s)/ verzorger(s) bij het uitstroomproces. 

Uitstroomproces:

-          De leerkracht vraagt aan de ouders/ verzorgers of zij al een school hebben gevonden en hun kind daar hebben aangemeld.

-          Zo ja,  dan wordt het adres van de nieuwe school doorgegeven aan de IB’er. De IB’er neemt contact op met de IB’er van de vervolgschool om te kijken of de inschrijving is gelukt en informatie te geven over de leerling. 

-          Zo niet,  dan geeft de IB’er, via de leerkracht, een briefje met een advies van 3 scholen in de buurt.  Ouders/ verzorgers kiezen een school en melden hun kind daar aan. De IB’er neemt contact op met de IB’er van de vervolgschool om te kijken of de inschrijving is gelukt en informatie te geven over de leerling (relevante gegevens uit ParnasSys).

-          Het contact met vervolgscholen wordt vermeld in ParnasSys.

 

Traject als de school geregeld is:

De IB’er laat de stamgroepleerkracht weten wat de nieuwe school wordt van zijn/haar leerling. De leerkracht neemt contact op met de vervolgschool voor het plannen van een uitstroomgesprek, met de nieuwe groepsleerkracht of met de IB’er. Het uitstroomgesprek vindt plaats in de laatste maand voor uitstroom. De leerkracht houdt een telefonische overdracht. Hierna regelt de IB’er een digitale overdracht van DOD bestand uit ParnasSys en het OKR, onderwijskundig rapport.

Na ongeveer 2 maanden na uitstroom, stuurt de IB’er een nazorgrapportage naar de  vervolgscholen.

De IB’er inventariseert de ingeleverde nazorgrapportages en zij stuurt deze door per e-mail naar de betreffende leerkrachten. Bij vragen neemt in overleg, hetzij de IB’er, hetzij de leerkracht contact op met de vervolgschool om de hulpvraag te beantwoorden.

 

Wat gebeurt er met de nazorgrapportage?

De beleidsmedewerker ontvangt alle nazorgrapportages die terug zijn gekomen en bundelt deze in een duidelijk overzicht. Dit overzicht wordt met het team besproken. Deze informatie wordt gebruikt om te kijken naar eventuele verbeterpunten in ons onderwijs.

De nazorgrapportage gaat op verzoek naar de besturen van de KSU, PCOU en het SPO.

 

naar boven ↑

Uitstroom naar SBO (Speciaal Basis Onderwijs) of SO (Speciaal Onderwijs)

Als blijkt dat een leerling niet uit kan stromen naar regulier onderwijs, is doorverwijzing naar het SBO of SO noodzakelijk.

In beide gevallen helpt de Taalschool Het Mozaïek  de ouders/ verzorgers bij dit proces. Mochten zij dit traject moeilijk vinden, kan hulp worden geboden door het buurtteam, kan zo nodig samen met de IB’er, met ouders/ verzorgers op de scholen gaan kijken. Zodra er besloten is voor een school gaat hetzelfde traject in werking als verwijzing bij het regulier onderwijs.

Uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs

Wij volgen voor leerlingen die uitstromen naar het Voortgezet Onderwijs de POVO procedure

(Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs-procedure ). In deze procedure wordt de overgang van leerlingen van het basisonderwijs naar het Voortgezet Onderwijs geregeld en begeleid. Daarnaast zijn de aanmeldings- en toelatingsafspraken verankerd. Zie handleiding POVO procedure op: www.sterkvo.nl/povo/ouders. De Taalschool Het Mozaïek  helpt de ouders/ verzorgers met maken van een keuze voor vervolgschool.

Wij volgen voor leerlingen die uitstromen naar het Voortgezet Onderwijs ook de POVO procedure (Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs –procedure). In deze procedure wordt de overgang van leerlingen van het basisonderwijs naar het Voortgezet Onderwijs geregeld en begeleid. Daarnaast zijn de aanmeldings- en toelatingsafspraken verankerd. Rond februari wordt er een intelligentieonderzoek afgenomen. De eindscore op deze toets geeft, naast het advies van de leerkracht, een indicatie van het niveau van voortgezet onderwijs dat een kind waarschijnlijk aankan.

Klik hier om naar de Prezi presentatie te gaan.

naar boven ↑

Algemeen

De overgang van Primair Onderwijs (PO) naar Voortgezet Onderwijs (VO) is een belangrijk moment dat in hoge mate het schoolsucces van de leerling bepaalt. Waar het om draait is dat elke leerling op een school komt die aansluit bij de mogelijkheden en de ondersteuningsvraag van de leerling. Tegelijkertijd speelt natuurlijk de beschikbaarheid een rol en de geografische ligging van de scholen. Kortom: de overgang van PO naar VO is een proces waarbij veel actoren betrokken zijn en veel factoren een rol spelen.

De POVO procedure
De POVO-procedure is een set van afspraken tussen alle scholen van PO en VO in de gemeente Utrecht. Dit bevordert de onderlinge aansluiting enorm. Bij de POVO-procedure zijn in totaal meer dan 100 scholen betrokken. In deze procedure wordt de overgang van leerlingen van het basisonderwijs naar het VO geregeld en begeleid. Daarnaast zijn de aanmeldings- en toelatingsafspraken verankerd. De procedure omvat drie onderdelen: 

1 voorlichting, oriëntatie en advies, 
2 aanmelding, toelating en overdracht, en 
3 terugkoppeling.

Organisatie
De POVO-procedure is een onderdeel van de Utrechtse Onderwijs Agenda. De procedure wordt vastgesteld in de stuurgroep Utrechtse Onderwijs Agenda. Deze is ook opdrachtgever en bepaalt ieder jaar of iets aan de procedure moet worden veranderd. De stuurgroep besteedt de opdracht tot coördinatie van de werkzaamheden vervolgens uit aan de Werkgroep POVO. De werkgroep wordt geleid door de stedelijk coördinator POVO mevr. N Daoudi-Nijenhuis.. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de procedure en de ondersteuning van de deelnemende scholen.

Website
Povo Utrecht heeft een website gemaakt waarop u meer kunt lezen over alles wat met POVO te maken heeft. U kunt hier klikken om naar de Povo website te gaan. 

 

naar boven ↑