De Taalschool in het kort

Taalschool Utrecht is bedoeld voor leerlingen uit Utrecht in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, die (vrijwel) rechtstreeks uit het buitenland komen en die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen.

De kinderen komen uit alle windstreken en worden op onze school voorbereid op een toekomst in Nederland en op een school. Doorgaans zijn er 30 tot 40 nationaliteiten in de school vertegenwoordigd.

De Taalschool vangt kinderen op die door hun Nederlandse taalachterstand nog niet geplaatst kunnen worden in het gewone onderwijs. Scholen in Utrecht waar de leerlingen worden aangemeld, verwijzen kinderen die tot de doelgroep horen door naar de Taalschool. De Utrechtse schoolbesturen vinden dat deze leerlingen eerst thuishoren op de Taalschool.

Kinderen verblijven voor de duur van een tot anderhalf jaar op de Taalschool voor een intensief taal- en integratieprogramma. Daarna worden zij uitgeplaatst naar het basis- of voortgezet onderwijs. Ook worden leerlingen naar het speciaal (basis) onderwijs verwezen.

De instroom is heterogeen en wordt gekenmerkt door grote verschillen in leeftijd, taalachtergrond, milieu, intelligentie en onderwijsverleden. Ook de redenen voor de komst naar Nederland lopen sterk uiteen. Het kan gaan om vluchtelingen, gezinsherenigers, adoptiekinderen of kinderen behorende tot hele gezinnen die naar Nederland komen.

Op de Taalschool is, gezien de achtergrond van veel leerlingen, speciale aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Zo is er aan de school een speltherapeut verbonden. Het leren van de Nederlandse taal is natuurlijk van groot belang op de Taalschool (zie verder het Onderwijsprogramma).

Gezien de onregelmatige instroom is de groepsindeling aan verandering onderhevig. Er zijn basisgroepen voor leerlingen van 4-7 jaar. Leerlingen van 8-12 jaar volgen eerst onderwijs in een instroomgroep en stromen vervolgens door naar een basisgroep op leeftijd. Er is op de Taalschool ook een groep 8. Deze leerlingen stromen na groep 8 uit naar het voortgezet onderwijs.

Naast methode gebonden toetsen maken we op de Taalschool gebruik van gestandaardiseerde Cito-toetsen, die gebruikelijk zijn op Utrechtse basisscholen.

Voor de vervolgscholen waar de kinderen naar uitstromen is er een OKR, een onderwijskundig rapport. Hierin staat hoe de leerling zich ontwikkeld heeft op de Taalschool en wat het niveau is bij uitstroom. Ook worden er adviezen gegeven voor verdere begeleiding van onze leerlingen.

Enkele maanden na uitstroom vragen we de scholen een nazorgrapport in te vullen, waarin zij kunnen aangeven hoe het met de leerling gaat en of ze nog een gesprek over de leerling willen met de Taalschool.

Klik op onderstaande foto, of deze link om een filmpje te kijken die bij ons op school is gemaakt, dan krijg je nog een beter beeld van hoe het is om bij ons op school te werken.

screenshot filmpje